Obey


OBEY is a procedure and a system of practices that will ensure the maximum efficiency and energy yield of the biomass which is used for producing energy. This standard of activity is necessary to ensure that consecutive stages of the production chain will serve each other in efficient harvesting and processing of the energy yield.

OBEY CONSISTS OF THE MEASURES OUTLINED BELOW:

Harvesting energy harvest
The wood needed to produce energy is obtained from two main sources: firstly, logging residue, i.e. the parts of trees that are left behind after the trunks to be used by the pulp and paper industry and sawmills have been felled and taken away, and secondly, from locations where the woodland has been thinned out to allow the more profitable trees more room to grow. In both cases, the wood needs to be harvested more precisely than normal. To achieve this, changes in working methods, work management processes and training are required.
Drying energy harvest
Both logging residue and thinned wood needs to remain at the logging site for three to four weeks before being collected, depending on the weather conditions. There are two reasons for this waiting period: firstly, free and environmentally friendly solar energy is needed to dry the wood, and the drying effect of the sun is much more effective on wood that has not yet been stacked. Secondly, the minerals providing nutrition for the growth of the forest are mainly stored in the needles and small branches which will drop off during the drying phase.
Stacking energy harvest
The wood has to be stacked in such a place that chipping and transport equipment can reach it. Whenever possible, the timber stacks should be located where the sun and prevailing winds will speed up the drying process. To achieve this, the compass points and terrain must be taken into account. This can further increase the dry biomass content of the energy wood as much as 5 per cent.
Protecting energy harvest Watch video
Stacked wood must be protected with a suitable cover to ensure that any rainfall will not wet the wood that has already been dried by the sun. Preventing snow and ice from getting into the timber stacks is also important because any snow or ice ingress will make chipping the wood more difficult and reduce the quality of the energy yield. The cover must be such that it can be chipped and burned with the wood. Furthermore, the cover must be manufactured from renewable raw materials – otherwise, the chips cannot be called 100-per-cent renewable. Video Video
Chipping energy harvest
The wood should be chipped as close to the stacking site as possible to minimise the volume of wood to be transported and thus reduce the amount of energy needed to transport the wood. The wood to be chipped must be as dry as possible as wet biomass rotting in a heap may loose as much as 2-3% of its energy yield per month. Quick rotting also increases the risk of accidental ignition. What's more, rotting releases so much methane that it decreases the positive environmental effects of bioenergy to a large extent.
Transporting energy harvest
The aim of drying, protecting and chipping the wood – in addition to improving the quality of the biomass – is to favourably affect transport. Dry wood is lighter and will thus be more affordable to transport. The heavy water in wet wood easily increases the load weight to a level which is higher than the approved limits. Furthermore, chipping the wood clearly reduces the transport volume. This means that less energy and less transport equipment will be needed. Lighter and more compact loads mean fewer loads, and this reduces the strain on the terrain and roads.
Utilising energy harvest
The forest bioenergy should be utilised as close to the harvesting site as possible to minimise transport distances and retain it's competitive edge. Local utilisation of wood is also favourable in terms of decentralising energy production and expanding its favourable economic and employment impacts.
Value of energy harvest
By implementing the above-mentioned measures, the amount of energy obtained from biomass can be increased by 5–15 per cent. This is a significant increase. It means that the cost of generating one kilowatt-hour with wood will be considerably reduced; this makes renewable energy a more competitive alternative and increases people's willingness to invest in its utilisation. Most importantly, however, it means that large amounts of fossil energy can be replaced with renewable energy; this can be achieved merely by improvements to energy-wood harvesting methods.
Obey


OBEY on käytäntö, jolla yritykset pyrkivät yhteistyössä varmistamaan, että tärkeästä, uusiutuvasta energiapuusta saadaan mahdollisimman suuri hyöty ilmaston hyväksi. Yhteinen käytäntö on välttämätön, jotta toisiaan seuraavat vaiheet tuotantoketjussa palvelevat toisiaan energiasadon tehokkaassa korjaamisessa ja käsittelyssä.

KÄYTÄNTÖ MUODOSTUU SEURAAVISTA TOIMISTA:

Energiasadon korjaaminen
Energiantuotantoon tarvittava puu saadaan pääasiassa kahdesta lähteestä. Osa puusta on hakkuutähdettä, joka jää jäljelle, kun sellu- ja paperiteollisuuden sekä sahojen käyttämät rungot kaadetaan ja viedään pois. Osa puusta on peräisin esimerkiksi sellaisista harvennushakkuista, joilla tehdään tilaa korkean jalostusasteen puun kasvulle. Kummassakin tapauksessa puuaines on korjattava talteen tarkemmin kuin perinteisesti on tavattu tehdä, mikä edellyttää muutoksia työmenetelmiin, työn johtamiseen ja koulutukseen.
Energiasadon kuivaaminen
Onpa kysymys hakkuujätteistä tai harvennuspuusta sen on odotettava korjauspaikoillaan sääoloista ja vuodenajasta riippuen 3-4 viikkoa ennen kokoamista. Tähän on kaksi syytä. Ensinnäkin, puuaineksen kuivaamiseen tarvitaan ilmaista ja ystävällistä auringon energiaa, joka palvelee monin verroin tehokkaammin, kun se pääsee vaikuttamaan pinoamattomaan puuhun. Toiseksi, uuden metsän kasvulle tarpeelliset mineraalit ovat pääosin puiden neulasissa ja pienissä oksissa. Nämä tärkeät, mutta energiantuotannon kannalta hyödyttömät osat irtoavat kuivuessaan ravitsemaan metsää.
Energiasadon pinoaminen
Puuaines on kerättävä pinoihin haketus- ja kuljetuskaluston ulottuville. Aina kun mahdollista pinot on sijoitettava ilmansuunnat ja maastonmuodot huomioiden niin, että aurinko ja vallitsevat tuulet edistävät puuaineksen kuivumista. Tällä voi olla jopa 5 prosentin vaikutus kuiva-ainepitoisuuteen.
Energiasadon suojaaminen Watch video
Pinottu puuaines on suojattava tarkoitukseen kehitetyllä peitteellä. Suojaamisella varmistetaan, etteivät sateet kastele puuta, jonka aurinko on juuri kuivattanut. Yhtä tärkeää on estää lumen ja jään kertyminen puuaineksen sekaan, koska se haittaa merkittävästi hakettamista ja huonontaa energiasadon laatua. Suojaamiseen käytetty peite on voitava hakettaa ja polttaa puuaineksen mukana. Peitteen on myös oltava uusiutuvista raaka-aineista valmistettu, jotta hyödyntämiseen toimitettavaa haketta voidaan perustella puhtaalla, 100-prosenttisella uusiutuvuusargumentilla. Video Video
Energiasadon hakettaminen
Puuaines haketetaan mahdollisimman lähellä paikkaa, josta se on koottu. Näin kuljetustilavuus saadaan pieneksi ja samoin kuljettamiseen tarvittava energiamäärä. Haketettavan puun on oltava mahdollisimman kuivaa, sillä märkä hake lahoaa lämpölaitosten koontikasoissa niin, että energiasadosta saatetaan menettää 2-3 % kuukaudessa. Nopeassa lahoamisessa vapautuu myös niin paljon energiaa, että se kasvattaa hakkeen syttymisvaaraa. Eikä kaikki tässäkään: lahoamisen arvioidaan vapauttavan metaania sellaisia määriä, että huomattava osa bioenergian suotuisista ilmastovaikutuksista kumoutuu.
Energiasadon kuljettaminen
Puun kuivaamisella, suojaamisella ja hakettamisella tähdätään – biopolttoaineen laadun parantamisen lisäksi – suotuisiin kuljetusvaikutuksiin. Kun puu on kuivaa, sen kuljetuspaino on pienempi. (Märän hakkeen sisältämä raskas vesi nostaa kuormapainon helposti niin suureksi, että se ylittää liikenteessä sallitut rajat.) Ja kun puu on haketettua, sen kuljetustilavuus on pienempi. Tästä seuraa, että kuljetuksiin käytetty energiamäärä on vähäisempi, ja myös koko kuljetuskaluston tarve on pienempi. Kevyemmät ja tiiviimmät kuormat merkitsevät harvempia kuormia, mikä edelleen pienentää maaston ja tiestön kuormitusta.
Energiasadon hyödyntäminen
Biopolttoaine pyritään hyödyntämään mahdollisimman lähellä paikkaa, josta se korjataan. Näin kuljetusetäisyydet pysyvät lyhyinä ja biopolttoaine mahdollisimman kilpailukykyisenä. Puun alueellinen hyödyntäminen palvelee myös energiantuotannon hajauttamista ja suotuisten talous- ja työllisyysvaikutusten ulottamista laajemmalle.
Energiasadon arvo
Yllä kuvatuilla toimilla biopolttoaineen luovuttama energiamäärä voi kasvaa 5-15 %. Lisäys on erittäin merkittävä. Se tarkoittaa, että puulla tuotetun kilowattitunnin hinta on tuntuvasti edullisempi, mikä parantaa uusiutuvan energian kilpailukykyä ja lisää investointihalukkuutta sen hyödyntämiseen. Mutta ennen kaikkea se tarkoittaa, että uusiutuvalla energialla onnistutaan korvaamaan huomattava määrä fossiilista energiaa, ja tähän saavutukseen päästään pelkästään energiapuun korjaamisen käytäntöjä kehittämällä.
Obey


OBEY är en metod och ett system som säkerställer bästa möjliga effektivitet och energiavkastning från den biomassa som används för energiproduktion. Denna standard är nödvändig för att säkerställa att alla led i produktionskedjan gagnar varandra, så att både energiutvinnande och bearbetning sker effektivt.

OBEY OMFATTAR DE ÅTAGANDEN SOM BESKRIVS NEDAN:

Skörda spillenergi
Det trä som behövs för att producera energi tas från två huvudkällor: dels från avverkningsrester, dvs. de delar av träd som blir kvar då stammarna som används av massa- och pappersindustrin fällts och stockarna fraktats bort, dels trä från platser där skogsmark har gallrats ur för att ge utrymme åt mer lönsamma träd. I båda fallen måste skogen avverkas på ett noggrannare sätt än vanligt. För att åstadkomma detta behöver arbetsmetoder, arbetsledning och utbildningar förändras.
Torka spillenergi
Både avverkningsrester och timmer från gallrad skog måste lämnas på avverkningsplatsen i tre till fyra veckor, beroende på väderförhållandena, innan det samlas ihop. Det finns två skäl till denna väntetid: för det första behövs gratis och miljövänlig solenergi för att torka träet. Torkeffekten från solen är mycket mer effektiv på timmer som ännu inte staplats. För det andra, de mineraler som ger näring åt skogens fortsatta tillväxt finns lagrade i löv och barr vilka kommer att ramla av under torkningsprocessen.
Stapla spillenergi
Timret måste staplas på en plats som flisnings- och transportutrustning når fram till. Så långt det är möjligt ska timmerstaplar placeras så att solen och rådande vindar skyndar på torkprocessen. För att kunna åstadkomma detta måste väderstreck och terräng tas i beaktande. Rätt stapling kan öka mängden torr biomassa i träet med så mycket som 5 %.
Skydda spillenergi Watch video
Staplat virke måste skyddas på lämpligt sätt, så att eventuellt regn inte blöter ner trä som redan har torkats av solen. Det är också viktigt att skydda timmerstapeln så att inte snö och is kan komma in i den. Om snö och is trängt in blir det svårare att flisa sönder virket och kvaliteten på energiavkastningen minskar. Det material som används för övertäckning måste kunna flisas och brännas tillsammans med virket. Täckningen måste dessutom vara tillverkad av förnybart råmaterial, annars kan flisen inte kallas 100 procent förnybar. Video Video
Flisa spillenergi
Träet ska flisas så nära staplingsplatsen som möjligt för att minimera transportvolymen. Därmed minskar också den mängd energi som behövs för att transportera träet. När träet flisas bör det vara så torrt som möjlig eftersom fuktig biomassa som ligger och ruttnar kan tappa hela 3–4 % av dess energiinnehåll per månad. Snabb förruttnelse ökar även risken för antändning och dessutom frigörs så mycket metan att de positiva miljöeffekterna med bioenergi till stor del går förlorad.
Transportera spillenergi
Syftet med torkning, skydd och flisning av träet – förutom att biomassans kvalitet förbättras – är att påverka transporterna positivt. Torkat trä är lättare och därmed lönsammare att transportera. Vatten i biomassan kan lätt öka dess vikt till en nivå som överstiger godkända värden. Att flisa träet innebär dessutom att transportvolymen minskar betydligt. Detta innebär att mindre energi och mindre transportutrustning behövs. Lättare och kompaktare last betyder färre laster, vilket minskar påfrestningen på terräng och vägar.
Utnyttja spillenergi
Skogens bioenergi ska utnyttjas så nära avverkningsplatsen som möjligt, så att transportsträckorna minskas och dess konkurrenskraft bibehålls. En annan fördelaktig aspekt av att använda lokalt trä är att energiproduktionen decentraliseras och dess positiva inverkan på ekonomi och sysselsättning ökar.
Värdet av spillenergi
Genom att införa de ovan nämnda åtgärderna kan den mängd energi som utvinns ur biomassa ökas med 5–15 procent. Det är en betydande ökning. Det innebär att kostnaden för att generera en kilowattimme från trä minskar betydligt. Det leder till att förnybar energi blir ett konkurrenskraftigare alternativ, vilket ökar människors villighet att investera i utnyttjandet av sådan energi. Viktigast av allt är dock att det innebär att stora mängder fossil energi kan ersättas med förnybar energi. Detta uppnås endast med hjälp av förändrade metoder för avverkning av energiskog.
Obey

Mit OBEY bezeichnet man eine systematische Vorgehensweise zur maximalen Wertschöpfung des Energieertrages bei Verwendung der Biomasse zur Energieerzeugung. Diese Standardisierung sorgt dafür, dass die aufeinanderfolgenden Arbeitschritte der Produktionskette sich gegenseitig positiv beeinflussen und zu einer effizienten Ernte und Verarbeitung der Biomasse beitragen.

OBEY UMFASST DIE NACHSTEHEND AUFGEFÜHRTEN MAßNAHMEN:

Einbringen der Energieernte
Das zur Energieproduktion verwendete Holz stammt aus zwei Hauptquellen: aus Hiebresten, d.h. Baumteilen, die nach dem Fällen und Entfernen der für die Zellstoff-, Papier- und Sägewerksindustrie verwendeten Stämme übrig bleiben und aus Durchforstungsabfällen aus einem Waldbereich, in dem zur Förderung des Baumzuwachses Bäume und Baumteile entfernt werden. In beiden Fällen muss die Holzernte präziser als allgemein üblich erfolgen, was veränderte Arbeitsmethoden, Arbeitsabläufe und Einweisungen erforderlich macht.
Trocknen der Energieernte
Sowohl Hiebreste als auch Durchforstungsabfälle müssen vor dem 'Transport je nach Wetterlage und Jahreszeit zunächst drei bis vier Wochen auf der Einschlagfläche liegen bleiben. Für diese Wartezeit gibt es zwei Gründe: Zum einen wird die kostenlose und umweltfreundliche Sonnenenergie zum Trocknen des Holzes benötigt. Die Trocknungswirkung der Sonne ist wesentlich effektiver bei nicht gestapeltem Holz. Zum anderen fallen Blätter und Nadeln, die für die Energieerzeugung nicht genutzt werden können, während dieser Wochen ab und liefern dem Wald Nährstoffe.
Stapeln der Energieernte
Das Holz muss an einem Ort gestapelt werden, an dem es für Häcksel- und Transportgeräte leicht erreichbar ist. Wenn möglich, sollten die Holzstapel so angelegt werden, dass Sonne und Wind den Trocknungsprozess beschleunigen. Dazu müssen Himmelsrichtung und Gelände berücksichtigt werden. Stapeln auf diese Weise kann den Trockengehalt des Holzes sogar um 5% beeinflussen.
Schutz der Energieernte Watch video
Gestapeltes Holz muss mit einer geeigneten Abdeckung geschützt werden, damit bereits von der Sonne getrocknetes Holzmaterial nicht wieder vom Regen durchnässt wird. Ferner sollte das Eindringen von Schnee und Eis in die Holzstapel verhindert werden, da diese die Zerkleinerung des Holzes erschweren und die Qualität des Energieertrags senken. Die Abdeckung muss aus einem Material bestehen, das zusammen mit dem Holz zerkleinert und verbrannt werden kann. Die Abdeckung soll zudem aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt worden sein, da die Hackschnitzel anderenfalls nicht als 100 % ig nachwachsender Rohstoff gelten. Video Video
Zerkleinerung der Energieernte
Das Holz sollte möglichst nahe an der Sammelstelle zerkleinert werden, um das zu transportierende Holzvolumen zu reduzieren und damit den Energiebedarf für den Transport zu senken. Das zum Häckseln vorgesehene Holzmaterial sollte möglichst trocken sein, denn die Hitze, die beim Verrotten der nassen Hackschnitzel in den Sammelhaufen der Biomassenkraftwerke entsteht, kann die Brandgefahr erhöhen. Außerdem schätzt man, dass die Menge des beim Verrotten entstehenden Metangases eine negative Auswirkung auf die Ökobilanz der Bioenergie hat.
Transport der Energieernte
Neben einer Verbesserung der Qualität des Biobrennstoffs sollen sich die besonderen Maßnahmen beim Trocknen, Schützen und Zerkleinern des Holzes vor allem positiv auf den Transport auswirken. Trockenes Holz ist leichter und verbilligt daher den Transport. Außerdem verringert eine Zerkleinerung des Holzes das Transportvolumen. Damit werden weniger Energie und Transportkapazitäten benötigt. Eine leichtere und kompaktere Ladung bedeutet weniger Fuhren, was wiederum die Belastung von Gelände und Straßen verringert.
Nutzung der Energieernte
Der Biobrennstoff sollte so nahe an der Entnahmestelle wie möglich genutzt werden, um die Transportentfernungen zu verringern und damit den Wettbewerbsvorteil des Biobrennstoffs zu erhalten. Die lokale Nutzung von Holz ist zudem vorteilhaft für die Dezentralisierung der Energiegewinnung und begünstigt seine wirtschaftliche Bedeutung für die Beschäftigung.
Wert der Energieernte
Mit den vorstehend genannten Maßnahmen kann die aus Biobrennstoff gewonnene Energiemenge um bis zu 5–15 % erhöht werden. Auf diese Weise werden die Kosten für die Erzeugung einer Kilowattstunde aus Holz erheblich gesenkt, was regenerative Energien zu einer wettbewerbsfähigeren Alternative macht und die Investitionsbereitschaft in diese Energieformen erhöht. Der wichtigste Aspekt ist jedoch die Tatsache, dass große Mengen Energie aus fossilen Energieträgern durch regenerative Energien ersetzt werden können. Dies ist allein durch Verbesserungen der Erntemethoden von Energieholz möglich.
Obey


OBEY est un ensemble de pratiques et de recommandations ayant pour but de garantir le meilleur rendement énergétique possible de la biomasse utilisée pour la production d'énergie. Ces bonnes pratiques sont nécessaires afin d'assurer que les étapes successives de la chaîne de production soient coordonnées en vue d’optimiser l'exploitation forestière et le rendement énergétique.

OBEY SE COMPOSE DES MESURES DÉCRITES CI-DESSOUS:

Une exploitation favorisant le rendement énergétique
Le bois nécessaire pour produire de l'énergie provient de deux sources principales : d'abord, des résidus de coupe, c'est-à-dire les parties de l’arbre qui restent après que les troncs destinés à l'industrie du papier et aux scieries aient été enlevés ; ensuite, des coupes d'éclaircie pour laisser davantage d'espace pour la croissance d'espèces à plus haute valeur ajoutée. Dans les deux cas, le bois doit être exploité d'une façon plus ‘pointue’ que la normale. A cette fin, des modifications doivent être apportées aux méthodes de travail, au processus de gestion du travail et à la formation.
Un séchage favorisant le rendement énergétique
Avant d'être récoltés, tant les résidus de coupe que le bois d'éclairci doivent rester sur le site de coupe pendant trois à quatre semaines, en fonction des conditions météorologiques. Cette période d'attente se justifie pour deux raisons : premièrement, pour permettre au bois de sécher naturellement, grâce à l’énergie solaire, gratuite et écologique, qui assure un séchage bien plus efficace lorsque le bois n'est pas encore empilé. Deuxièmement, les substances minérales nutritives qui permettent la croissance de la forêt se trouvent principalement dans les aiguilles et les petites branches qui se détacheront pendant la phase de séchage.
Un empilement favorisant le rendement énergétique
Le bois doit être empilé dans un endroit qui soit accessible aux équipements de déchiquetage et de transport. Chaque fois que cela est possible, les billots seront empilés à des endroits où le soleil et les vents dominants accéléreront le processus de séchage. Il faut donc tenir compte pour ce faire des points cardinaux et du terrain. Ce dernier point permet d'augmenter la teneur en biomasse sèche du bois jusqu'à 5 pour cent.
Une protection favorisant le rendement énergétique Watch video
Le bois empilé doit être protégé par une couverture empêchant que la pluie ne puisse mouiller le bois déjà séché par le soleil. Il est également important d'éviter que la neige ou la glace ne pénètrent dans les piles de bois, car cela rendrait plus difficile le travail de déchiquetage du bois et réduirait le rendement énergétique. La couverture utilisée doit pouvoir être déchiquetée et brûlée avec le bois. Elle doit en outre être fabriquée à partir d'une matière première renouvelable, faute de quoi les plaquettes ne peuvent pas être considérées comme 100 pour cent renouvelables. Video Video
Un déchiquetage favorisant le rendement énergétique
Le bois doit être déchiqueté le plus près possible du lieu d'empilage afin de réduire au maximum le volume de bois à transporter, réduisant d'autant la quantité d'énergie nécessaire pour son transport. Le bois à déchiqueter doit également être le plus sec possible, car une biomasse humide pourrissant en tas peut perdre jusqu'à 2-3% de son rendement énergétique par mois. Un pourrissement rapide augmente également le risque de combustion accidentelle. Mais surtout, le pourrissement dégage une telle quantité de méthane que les effets positifs de la bioénergie sur l'environnement s'en trouvent largement réduits.
Un transport favorisant le rendement énergétique
Le séchage, la protection et le déchiquetage du bois n'ont pas seulement pour but d'améliorer la qualité de la biomasse, mais également d’optimiser le transport. Le bois sec est plus léger et donc moins cher à transporter. L'eau contenu dans le bois humide peut faire augmenter le poids du chargement à un niveau dépassant les limites autorisées. En outre, il est évident que le déchiquetage du bois réduit le volume à transporter. Ceci se traduit par une réduction d'énergie et des équipements de transport nécessaires. Des chargements plus légers et plus compacts réduisent également les contraintes imposées au terrain et aux routes.
Une utilisation favorisant le rendement énergétique
La bioénergie forestière doit être utilisée le plus près possible du site d'abattage afin de minimiser les distances de transport et d'en préserver l'avantage compétitif. Une utilisation locale du bois est également favorable du point de vue de la décentralisation de la production d'énergie et de l'augmentation de ses impacts positifs d'un point de vue économique et du point de vue de l'emploi.
Davantage de valeur pour le rendement énergétique
En appliquant les mesures décrites ci-dessus, il est possible d'augmenter de 5 à 15 pour cent la quantité d'énergie tirée de la biomasse, ce qui est une augmentation considérable. Le coût de génération d'un kilowattheure à l’aide de bois en sera donc considérablement réduit ; l'énergie renouvelable devient ainsi une alternative plus compétitive, dont l’utilisation devient plus séduisante aux yeux des consommateurs. Mais surtout, cela signifie que de grandes quantités d'énergie fossile peuvent être remplacées par de l'énergie renouvelable, et ceci simplement en améliorant les méthodes d'exploitation de la biomasse utilisée pour la production de l'énergie.